Auteursrechten

Geen enkel deel van deze webpagina's mag worden gereproduceerd, opgeslagen worden in een systeem, verstuurd worden in eender welke vorm en/of met eender welk middel - elektronisch, mechanisch, via fotokopie,opname, of op welke manier dan ook - zonder de voorafgaandelijke toestemming van woundcare.be / wondzorg.be

Bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, presentatie of beelden die werden bekomen vanaf deze site te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. Ieder ander gebruik dewelke deze auteursrechten zou kunnen aanbelangen dient te worden aangevraagd. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden. Merk op dat elk product, proces of technologie in deze webpagina's beschreven kunnen onderworpen zijn aan intellectuele eigendomsrechten en hier dan ook niet zijn voorzien van een licentie.

 

Gebruiksvoorwaarden

Alle onderdelen van deze site blijven eigendom van wondzorg.be/ Woundcare.be. De wetenschappelijke teksten kan je vrij downloaden en gebruiken, wel houden we eraan dat u bij het gedeeltelijk overnemen van teksten de bron en de eventuele vertaler vermeldt. Totale overname van de wetenschappelijke teksten vallen onder hoger beschreven auteursrecht. Deze site wordt gemaakt zonder financiële steun, daarom is het belangrijk feedback en inbreng te krijgen van u als bezoeker van de site.

Reacties en suggesties zijn steeds welkom.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

Woundcare.be / wondzorg.be kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze site, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze site of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze site of het gevolg zijn van het gebruik van deze site.